Helhedsplan for Skørping – hvis byen skal vokse? Høringssvar fra Enhedslisten Rebild

Enhedslisten Rebild foreslår en langsom byudvikling

Udspillet i helhedsplanen bygger som så mange andre steder på tanken om vækst. Der skal gøres plads til flere indbyggere i Skørping. Ifølge udspillet er der et vækstpotentiale på mellem 1000 og 1500 indbyggere frem mod 2050.

Men hvem siger, at udvikling i Skørping alene handler om, at det nuværende indbyggertal stiger? Og vel og mærke en stigning med helt op til 50 % flere indbyggere end der bor i dag. Det mener vi ikke nødvendigvis er den bedste udvikling.

Enhedslisten Rebild mener derimod, at snakken om udvikling skal starte et helt andet sted. Lad os starte med at drøfte en vision for fremtiden. Hvilken slags by skal Skørping udvikle sig til at være i fremtiden? Hvad er det for en fortælling, der skal være om Skørping?

Vi foreslår derfor, at der kommer andre begreber ind i helhedsplanen. Det kunne fx. være visioner for en bæredygtig by. Visioner om en grøn og økologisk by. Visioner om en cykel by eller måske visioner om en skov by med særligt fokus på natur og miljø.

Vi foreslår derfor, at helhedsplanen for Skørping arbejder videre ud fra principperne i begrebet ”Citta Slow” altså en langsom byudvikling.

Det gør vi fordi vi ønsker at fremme en byudvikling, der medtænker og styrker byens identitet, særpræg, historie, kultur og natur. Det gør vi også fordi vi ønsker, at der tages udgangspunkt i eftertænksomhed og intelligente løsninger.

Ved at bruge Citta Slow tankegangen værner vi om identiteten og sjælen i lokalsamfundet, også samspillet med nye tider og nye teknologier. Vi ønsker en udvikling der tager udgangspunkt i historien, ressourcerne, naturen, kulturen og mulighed for udvikling af lokale produkter.

Citta Slow kriterier (klik og se vedhæftet fil)

  • Miljø
  • Infrastruktur og byplanlægning
  • Bykvalitet og teknologiske faciliteter
  • Lokale produkter
  • Gæstfrihed
  • Information og engagement for Cittaslow

Helhedsplanens udspil fremhævet tre temaer: Fremtidig byudvikling og overordnet infrastruktur. Bymidten og indretning af bymiljø og endelig Klima og grønne strukturer.

Det fremgår, at planen skal være med til at sætte retning for byens udvikling. Det er positivt, at planen både er et idé og inspirationsoplæg, og at udspillet både ser på de store linjer og enkelte nedslagsområder.

Det er positivt, at udspillet fremhæver byens styrker. Men flere punkter i udspillet, er efter vores opfattelse ikke tydelige nok. Det drejer sig bl.a. om hensynet til naturen. Det mener vi altid bør veje tungest.

Udspillet forholder sig ligeledes til byens sammenhængskraft. Skal byen vokse, bør man se nærmere på mulighederne for at lade Skørping og Rebild vokse tættere på hinanden.

Vi finder det enormt vigtigt, at det historiske stationsmiljø bevares. Hele området omkring stationen et væsentligt omdrejningspunkt for byens historiske identitet.

Der er ifølge vores oplysninger områder både nord og vest for Skørping med drikkevandsinteresse. Disse områder kræver en ekstraordinær opmærksomhed. Grundvandet er en livsvigtig ressource, der skal beskyttes. Der skal også være rent drikkevand til fremtidige generationer. Vi foreslår, at områderne beplantes med skov og dyrkes økologisk.

Det er positivt, at der er opmærksomhed på den overordnede infrastruktur. Vi mener, at mulige løsningsforslag skal tydeliggøres yderligere. Der er tidligere udarbejdet en rapport med konkrete løsningsforslag for en række af de problemer, der er i forhold til infrastrukturen.

Der skal undersøges hvorvidt teknologiske løsninger kan afhjælpe trafikafviklingen på Møldrupvej. Der er desuden en hel del at tage på, når det cyklisterne. Det skal desuden sikres, at tunnelen under banen kan anvendes på en hensigtsmæssig måde. Gælder både for cyklister, barnevogne og gående.

Vi er skeptiske overfor byggeri, der er højere end nuværende bygninger i bybilledet. Vi foretrækker byfortætning. Fremtidigt byggeri skal tage hensyn til eksisterende byggeri og omgivende natur. Jf. formål med Citta Slow.