Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for foreningen Enhedslisten Rebild

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningen navn er Enhedslisten Rebild og er en lokalafdeling af Enhedslisten – de Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Rebild Kommune.

Stk. 2 Indtil videre omfatter foreningen også medlemmer og aktiviteter i Vesthimmerlands Kommune.

§ 2. Formål

Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål.

Stk. 2 Desuden arbejder Enhedslisten Rebild for socialistisk repræsentation i Rebild og Vesthimmerlands Kommuner samt Region Nordjylland.

§ 3. Medlemskab

Som medlemmer af afdelingen kan optages interesserede, som kan arbejde for Enhedslistens formål, og som accepterer dens vedtægter.

Stk. 2 Indmeldelse sker ved henvendelse til kontaktpersonen eller ved indmeldelse hos Enhedslisten centralt eller ved overflytning fra en anden afdeling af Enhedslisten.

Stk. 3 Ethvert medlem af Enhedslisten med bopæl i Rebild eller Vesthimmerlands Kommune er automatisk medlem i Enhedslisten Rebild.

Stk. 4 Kontingent fastsættes af Enhedslistens årsmøde.

Stk. 5 Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 6 Der afholdes medlemsmøde i afdelingen mindst 3 gange hvert halvår. Medlemsmøde indkaldes af kontaktpersonen. På medlemsmødet træffes der nærmere beslutning om politiske opgaver. Der føres protokol over medlemsmøderne.

§ 4. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.

Stk. 2 Alle foreningens medlemmer har taleret på generalforsamlingen.

Stk. 3 Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, hvis kontingent er betalt, inden generalforsamlingen afholdes.

Stk. 4 Intet medlem kan afgive mere end en stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal.

Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til kontaktpersonen senest 14 dage før.

Stk. 6 Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

Stk. 7 Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i maj måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel med mindst følgende dagsorden:

Valg af dirigent og referent.
Kontaktpersonens beretning.
Godkendelse af det reviderede regnskab.
Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
Valg af afdelingsbestyrelse, suppleanter og revisor.
Evt.

Stk. 8 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst ¼ af foreningens medlemmer eller afdelingens revisor skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det. Kontaktpersonen indkalder omgående skriftligt med angivelse af dagsorden til generalforsamling med mindst 10 dages varsel.

§ 5. Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlingerne.

Stk. 2 Afdelingsbestyrelsen består af op til 6 medlemmer samt op til 2 suppleanter, som alle vælges for et år ad gangen. Ved kampvalg sker fordeling til hhv. bestyrelses- og suppleantposterne efter stemmetal.

Stk. 3 Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv med en kontaktperson og en kasserer på det første afdelingsbestyrelsesmøde umiddelbart efter valget.

Stk. 4 Afdelingsbestyrelsesmøder afholdes efter behov og er åbne for alle medlemmer af afdelingen.

§ 6 Kandidater til kommunalbestyrelse/regionsråd

Kandidater for Enhedslisten Rebild skal være medlem af Enhedslisten. Kandidater skal inden den formelle opstilling underskrive en erklæring om, at de vil udtræde af kommunalbestyrelse/regionsråd ved udmeldelse af Enhedslisten.

Stk. 2 Personer, der er opstillede af Enhedslisten Rebild, er ansvarlige over for Enhedslisten Rebild for at følge Enhedslistens politiske grundlag.

Stk. 3 Byrådsmedlemmer er underlagt generalforsamlingen, afdelingsmødets og bestyrelsens beslutninger. Ved væsentlige politiske spørgsmål, hvor der kan være tvivl om partiets holdning, skal byrådsmedlemmer fremlægge dem til afgørelse på et medlems- eller et bestyrelsesmøde.

§ 7. Tegningsregler

Afdelingsbestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til kassereren.

Stk. 2 Afdelingen tegnes af kontaktpersonen og kassereren i forening.

Stk. 3 Afdelingen kan ikke tegne landsforeningen Enhedslisten.

§ 8. Foreningens formue

For afdelingen hæfter alene dens formue.

Stk. 2 Klausuler på gaver til foreningen skal respekteres.

Stk. 3 Afdelingen får sine midler fra:

medlemskontingent,
partiskat fra medlemmer af afdelingen, der får vederlag for hverv, hvortil de er valgt for eller udpeget af afdelingen,
indsamlinger og frivillige bidrag.

§ 9. Regnskab

Afdelingens regnskabsår er 1. maj – 30. april.

Fra og med 2017 er regnskabsåret 1. januar til 31. december.

Stk. 2 Regnskabet revideres af en intern kritisk revisor valgt af generalforsamlingen. Regnskabet fremlægges på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter regnskabets aflæggelse.

§ 10. Vedtægtsændringer

Ændringer i nærværende vedtægt kan kun vedtages med 2/3 flertal på en generalforsamling.

§ 11. Opløsning

Beslutningen om opløsning af afdelingen kan kun vedtages efter indstilling fra et medlemsmøde og efter vedtagelse med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 2 Opløses afdelingen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde landsforeningen Enhedslisten.

Således vedtaget på generalforsamlingen.

Skørping, den 6. maj 2013