Kommunalpolitisk program 2021-2025

Enhedslisten Rebild – Kommunalpolitisk program 2021-25     

For solidarisk velfærd og social retfærdige, grønne og bæredygtige løsninger

Enhedslisten Rebilds kommunalpolitiske program tager udgangspunkt i Enhedslistens overordnede politiske beslutninger. Det kommunalpolitiske program fastsættes lokalt, og sætter rammerne for afdelingens kommunalpolitiske arbejde.

KOMMUNE BETYDER FÆLLESSKAB

I byrådet vil vi arbejde for mere åbenhed og større borgerinddragelse. ”Vi siger, hvad vi mener – og gør, hvad vi siger”. Vores grundlæggende rettesnor er, at vi stemmer for den mindste forbedring, men også imod den mindste forringelse. Vi tager gerne ansvar og søger indflydelse, men ikke for enhver pris. Vi arbejder for solidariske løsninger samt for socialt retfærdige, grønne og bæredygtige løsninger.

Enhedslistens politik tager udgangspunkt i fællesskabet som samfundets bærende kraft. Fællesskabet er forudsætningen for det enkelte menneskes mulighed for fri udfoldelse og tryghed. Vi arbejder for et samfund hvor alle borgere har samme rettigheder og pligter og behandles med respekt og værdighed. Vi arbejder for et samfund hvor alle har lige muligheder, og hvor der er plads til alle uanset køn, alder, seksuel orientering, tro, etnisk oprindelse og handicap.

Strategiske og organisatoriske principper

 • Vi de mindste forbedringer og arbejder imod de mindste forringelser
 • Medlemmerne i Enhedslisten Rebild drøfter og beslutter den kommunalpolitiske linje
 • En kommunalpolitisk baggrundsgruppe understøtter vores politisk valgte – og drøfter hvordan vi forholder os til aktuelle kommunalpolitiske spørgsmål
 • Medlemmer af byrådet og andre medlemmer, der modtager vederlag tjener ikke penge på hvervet, men kompenseres for udgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Det skal sikre, at alle trods forskellige forudsætninger og livssituationer har mulighed for at repræsentere Enhedslisten
 • Afdelingen afholder 2 årlige kommunalpolitiske temadage. Indholdet besluttes af afdelingen. Møderne afholdes januar/februar og august/september
 • I forbindelse med budget afholder afdelingen kommunalpolitisk møde. På mødet tager afdelingen stilling til budgetforslag.
 • Byrådsmedlemmer kan ikke indgå budgetaftale uden afdelingen har drøftet og taget stilling til indholdet.

Kommunalpolitisk programfor et rødt og grønt Rebild

Det kommunalpolitiske program er levende og udvikles konstant. Alle kommunens borgere kan på forskellig vis støtte Enhedslisten Rebilds kommunalpolitiske arbejde. Som medlem kan du stille op som byrådskandidat. Du kan også vælge at være aktiv, og være med til at udvikle vores kommunalpolitiske arbejde. Alle vores møder er åbne for alle medlemmer. Det er afdelingen der drøfter aktuelle politiske spørgsmål og tager stilling til, hvordan vil forholder os til spørgsmålene.

DEMOKRATI OG MEDBORGERSKAB:

Vi arbejder vi for at fællesskabet udvikles og styrkes. Demokrati er meget mere end et kryds hvert 4. år. Vi arbejder for at borgerne sikres bedre mulighed for at øve indflydelse på vores kommune.

Vi ønsker at styrke vores lokalsamfund. Det er en forudsætning for et stærkt lokalt demokrati. Vi ønsker at styrke borgernes og lokalsamfundets muligheder for at påvirke de politiske beslutninger i kommunen.

Vi støtter lokalsamfundene og demokratiet. Derfor skal der også være steder, hvor vi kan samles. Vi støtter de lokale forsamlings-, aktivitets- og medborgerhuse som steder hvor inspiration, fællesskaber og sammenhold kan vokse.

Vi foreslår:

 • Alle lokalsamfund skal have høringsret i sager, der vedrører deres lokalsamfund og inddrages før eller mindst samtidig med, at der indledes dialog med forskellige investorer
 • Vi ønsker at der gennemføres forsøg med borgerbudgetter. Borgerne i et lokalområde skal kunne disponere over et beløb til lokal udvikling
 • Når et lokalområde ønsker et samlingssted skal kommunen støtte op og hjælpe med det

Flere stemmer skal høres

Vi arbejder for at fordele magten, og gøre det nemmere at deltage i det lokale demokrati. Demokrati tager tid. For os er det vigtigt, at processernes ikke forhastes, blot for at ”få det til at ske”. For os er det vigtigt, at alle beslutninger sker med respekt for de personer, områder og ansatte det vedrører, så alle får mulighed for at blive hørt og give deres mening til kende. Derfor mener vi også at offentlighedens kontrol med politikere og forvaltningen skal forbedres, ligesom der skal være større åbenhed omkring beslutningsprocesser.

I Enhedslisten arbejder vi også på en åben og inddragende måde. Vi afholder flere gange årligt åbne møder med forskellige temaer, hvor alle er velkommen. Vi er åbne omkring afdelingens og tillidsvalgtes økonomi. Vi er løbende i dialog med faglige organisationer, interesseorganisationer og græsrødder, der repræsenterer forskellige holdninger og interesser.

Vi foreslår:

 • At lukkede punkter på udvalgs- og byrådsmøder som udgangspunkt åbnes op efter behandling, med mindre der er tungtvejende grunde til at undlade dette og indholdet fortsat er fortroligt efter behandling
 • Mødereferater fra udvalgsmøder skal beskrive holdningerne der har været under debatten af punkterne, hvis en deltager ønsker det
 • Kommunens borgere skal kunne fremsætte borgerforslag. Vi foreslår, at forslag, som har opbakning af mindst 1% af de stemmeberettigede borgere i Rebild Kommune, skal behandles på byrådsmøde.

Bedre arbejdsforhold for medarbejderne:

Jo flere borgere, en sagsbehandler skal betjene, jo vanskeligere bliver det at give en kvalificeret service. Det samme gælder, hvis sagsbehandlere ikke er tilstrækkeligt uddannet til deres arbejde. Det kan også dreje sig om borgere med komplekse problemstillinger, hvor det er svært for sagsbehandlere at få overblik over borgernes situation og muligheder.

Vi arbejder for at det fysiske- og psykiske arbejdsmiljø forbedres for de ansatte. Derfor skal den forebyggende indsats opprioriteres. Indsatsen skal baseres på aftaler med de faglige organisationer og tillidsrepræsentanter. Uddannelse og efteruddannelse er vigtige elementer og redskaber.

Vi foreslår:

 • Alle medarbejdere skal sikres mulighed for og ret til efteruddannelse og kompetenceudvikling.
 • At igangsætte forsøg med 30 timers arbejdsuge med fuld løn- og personalekompensation, som fx i Göteborg i Sverige.
 • Sagsmængden for sagsbehandlere skal følge anbefalingerne fra Dansk Socialrådgiverforening

BØRN & UNGE

Trygge og gode dagtilbud:

Alle kommunens dagtilbud skal have høj pædagogisk kvalitet. Der skal være særlig fokus på, at sikre alle børn gives lige muligheder uanset baggrund.

Vi arbejder for en faglig normering, som anbefalet af de faglige organisationer.

Vi arbejder for at børnefamilierne sikres bedre vilkår for at få hverdagen til at hænge sammen. Alle børn skal sikres et sundt og trygt miljø, med gode fysiske rammer, med plads til udfoldelse og kreativ leg. De voksne skal sikres et godt arbejdsmiljø, hvor man selv ved sygdom blandt personalet, kan opretholde en god normering.

Vi arbejder for at pædagogmedhjælpere tilbydes at tage en pædagogisk assistent uddannelse, for at øge det faglige niveau.

Forældrebetalingen skal følge reglerne for egenbetaling og reguleres efter socio-økonomien hos familierne, ligesom der også skal være søskenderabat.

Vi foreslår:

 • Børn tilbydes sund og god økologisk mad
 • Rebild Kommune skal leve op til BUPL´s minimumsnormeringer.
 • Større procentdel skal være uddannede pædagoger
 • Åbningstiderne i daginstitutionerne skal indrettes efter familiernes behov
 • Forældrerådene skal have større indflydelse og omdannes til forældrebestyrelser
 • Legepladspuljer skal øges for at sikre gode og trygge legepladser

Udviklende og inspirerende skoler

Den nysgerrighed og lyst til læring, som børn med op med på første skoledag, skal folkeskolen være i stand til at fastholde. Skolen skal være rummelig for at sikre alle børn god trivsel og gode muligheder for udvikling, men også være bevidst om begrænsninger. Skolerne må ikke holde på elever, som vil profitere bedre af mere specialiserede tilbud.

 

Lærere og skolepædagoger skal have den nødvendige tid for at tage hensyn til de enkelte elever. Derfor skal skolerne have bedre mulighed for at indføre to voksen-ordninger med pædagogisk inddragelse, kortere skoledage, lektiecaféer målrettet elevernes reelle behov. Alle disse forhold skal naturligvis ikke påvirke normeringerne i fritidstilbud.

Vores folkeskoler skal være et skoletilbud der forbindes med kvalitet, fællesskab, trivsel, moderne læring og gode rammer.

Et motiveret og kvalificeret personale er afgørende for kvaliteten. Normeringerne skal forbedres. Vi ønsker gennem samarbejde med de faglige organisationer at skabe gode aftaler.

Vi foreslår:

 • Alle børns skal have mulighed for at købe billig, sund og god økologisk mad i skolen
 • Elevernes indflydelse skal styrkes i samarbejdet mellem skole, forældre og elever
 • Klasseloft på 22 elever
 • To-voksen-undervisning i mindst 50% af undervisningen i indskolingen
 • To-voksen-undervisning i mindst 30% af undervisningen på mellemtrinnet
 • Ret til modersmålsundervisning for to-sprogede elever
 • Alle skolebygninger skal klimarenoveres, der skal sikres tidssvarende læringsmiljøet og udearealer
 • Ingen skolelukninger uden mulighed for lokale folkeafstemninger

Fritidstilbud med kvalitet, fællesskab og inddragelse:

Alle børn og unge har ret til at være en del af udviklende fællesskaber. Vi vil skabe rammerne for, at børn og unge oplever at have fællesskaber og væresteder, hvor de mættes af indtryk, oplevelser og erfaringer, og hvor børn og unge beriges og udvikles.

I fritiden skal børn og unge kunne vælge forskellige fritidstilbud i høj kvalitet – uanset barnets handicap, adresse eller forældrenes økonomi. Unge har ret til fritid, som de også selv bestemmer over. Derfor skal fritidstilbud også baseres på det de unge efterspørger.

Vi foreslår:

 • SFO-tilbuddene skal have normeringer der følger de faglige anbefalinger
 • Socialpædagogisk personale til udsatte unge
 • Fritidsmuligheder også udenfor centerbyerne
 • Fritidspasordninger
 • Ungdomsskoletilbud skal udvides
 • Ungebyråd – der inddrages reelt i byrådets beslutningsprocesser.

Bedre vilkår for børn og familier med særlige behov:

Familier, hvor et barn får konstateret et handicap eller en kronisk sygdom, har langt større risiko for at ende i skilsmisse end andre familier.  Samtidig kommer søskende ofte i klemme og ender i mistrivsel. Pressede familie skal have hjælp. Derfor skal støtten til udsatte familier og forældre styrkes og koordineres bedre. Desuden skal vi aldrig gå på kompromis med borgernes retssikkerhed.

Alt for støre sagsmængder hos sagsbehandlerne i familieafdelingen øger risikoen for fejl, konflikter og misforståelser. Det er urimeligt over for både de ansatte, børnene og deres familier. Vi ønsker en helhedsorienteret tilgang til familierne i sagsbehandlingen.

Vi foreslår:

 • Styrke PPR – medarbejderne skal have tid til at følge og observere barnet
 • Inklusionsplads, skal tilbydes i den institution, hvor barnet i forvejen går
 • Får man en sag i familieafdelingen, skal man tilbydes støtte og vejledning
 • Anbragte børn skal have støtte i forhold til deres skolegang og trivsel
 • 20-30 sager pr. sagsbehandler på børne/ungeområdet
 • 35-45 sager pr sagsbehandler på børnehandicapområdet
 • Garanti for støtte til søskende og forældre til børn med handicap eller andre

gennemgribende udfordringer, som påvirker familiens hverdag

 • Alle børn skal visiteres til den type tilbud, som gavner dem mest og sikrer størst

mulig trivsel og udvikling

 • Bedre forhold for børn med diagnoser, både i og uden for specialtilbud

SUNDHED OG OMSORG

Sundhed og forebyggelse skal være med til at sikre at alle borgere i Rebild Kommune mulighed for at leve et sundt og meningsfuldt liv.

Sundheden er skæv også i Rebild Kommune. Selvom levealderen følger landsgennemsnittet, skal der gøres mere ved folkesundheden. Høj folkesundhed kræver bedre forebyggelse, mindre ulighed og mindre fattigdom.

Der er mange gode tilbud i kommunen til borgere der ønsker at blive røgfri, at tabe sig og at motionere mere. For Enhedslisten er det vigtigt at disse tiltag sker efter borgernes egne ønsker og ikke med en løftet pegefinger og at disse tilbud er let tilgængelige i hele kommunen.

Det specialiserede sundhedsvæsen i regionen er langt fra altid i stand til at håndtere socialt udsattes komplekse sociale problemer. Det giver mistillid og betyder, at socialt udsatte ofte henvender sig til sundhedsvæsnet meget sent.

Vi arbejder for at sikre brede sociale og sundhedsmæssige indsatser, der er gratis, fleksible, lokale og forankrede i folks hverdag.

Vi foreslår:

 • Flere midler til behandling og forebyggelse af misbrug, ensomhed og anden mistrivsel
 • Større fokus på dobbeltdiagnoser
 • Særligt tilpassede tilbud, der kan rumme socialt udsatte
 • Bedre samarbejde mellem sundhedsvæsenet og de sociale myndigheder i kommunen
 • Flytte fokus fra behandling til forebyggelse.
 • Bedre muligheder for at lave sunde tilvalg inden for eksempelvis kost og bevægelse

Rettigheder og tryghed for vores ældre

Vores ældre skal have mulighed for at deltage i byens liv, have deres behov for pleje og omsorg opfyldt på værdig vis, samt have mulighed for at vælge mellem forskellige boformer, som afspejler den livsstil, som den enkelte ældre ønsker.

Vores ældre skal have mulighed for at fortsætte et aktivt liv. Det skal sikres gennem øgede midler til hjemmehjælp og praktisk hjælp, sammen med støtte til kulturelle og sociale tilbud rettet mod ældre. Vi skal samtidig sikre ældre muligheden for at komme rundt i kommunen.

Vi arbejder for at fastholde hjemmehjælp og ældresektor i kommunalt regi. En god ældresektor kendetegnes ved at respektere de ældre og ved at lade kvalificeret og veluddannet personale udføre dette vigtige arbejde. Vi skal sikre, at de, der arbejder i denne sektor, får ordentlige løn- og arbejdsforhold samt gode muligheder for efteruddannelse. Personalet skal også have bedre tid og bedre muligheder for at imødekomme de behov, som de ældre har.

Ældresektoren skal sikres den nødvendige kapacitet. Det gælder også  ældres boligforhold.

Vi arbejder for en ældrepolitikken med følgende rettigheder til de ældre:

 • At spise den mad, de kan lide
 • At føle sig velklædte og soignerede
 • At komme i bad når man ønsker det
 • At bestemme egne tider og rutiner
 • At komme ud, når de har lyst
 • At træffe andre mennesker
 • At købe tøj og ting efter egen smag
 • At komme i deres sædvanlige dagligvarebutik
 • At udvikles livet igennem
 • At holde deres minder levende
 • At vælge, hvordan de vil bo

Vi foreslår

 • Kommunen skal sikre, at der bygges/indrettes forskellige typer boliger, så de kan opfylde de ældres behov. Det vil give de ældre borgere et reelt valg mellem forskellige måder at bo på. Boligerne for de ældre skal etableres forskellige steder i kommunen
 • Ældre skal have mulighed for at komme rundt i hele kommunen – også om aftenen
 • Gode normeringer hele døgnet – også i weekender og aftentimer
 • Byrummet skal indrettes så mennesker med handicap kan komme rundt i kommunen

Vores handicappolitik fokuserer især på kompensation, ansvarlighed, solidaritet og ligestilling.

Kompensation gives for at overkomme de barrierer, som forhindrer mennesker med handicap i at deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre. Dette har stor betydning for livskvaliteten. Kompensation kan være alt fra en kørestol til socialpædagogisk støtte.

Som kommune har vi et ansvar for, at tilbud er tilgængelige for mennesker med handicap og deres pårørende og for at indtænke handicappolitiske aspekter i alt – lige fra byplanlægning til den daglige drift af folkeskolen.

Solidaritetsprincippet er af stor vigtighed for Enhedslisten. Det betyder, at sociale ydelser – også på handicapområdet – skal betales over skatterne, og stilles gratis til rådighed for de borgere, der har behov for hjælp. Vi ønsker ingen brugerbetaling på nødvendige hjælpemidler.

Ligestilling er afgørende for, at alle har lige muligheder for at realisere deres drømme og potentialer. Det sker ikke ved at behandle alle ens, da vi er alle født med forskellige forudsætninger.

Vi foreslår

 • Bedre vejledning til mennesker med handicap
 • Bostøtte og hjælp til ophold i egen bolig skal medvirke til at gøre mennesker med handicap så selvhjulpne, som muligt
 • Forsøg med forskellige kollektive boligformer for handicappede

Solidaritet med de særligt udsatte borgere:

En kommune kan kendes på, hvordan den behandler sine mest udsatte borgere. Der skal være plads til alle og vi skal sikre udsatte grupper de bedste muligheder for at være en del af samfundet.

I Enhedslisten mener vi, at det er en falliterklæring, at hjemløshed findes i et velfærdssamfund. At være uden bolig forværrer eksisterende sociale og sundhedsmæssige problemer markant. Hjemløshed er som regel ikke er et aktivt valg, men typisk et resultat af komplekse psykosociale problemer, som ikke er blevet løst. Det er ikke godt nok.

Fattigdommen i Danmark er fordoblet siden år 2000. Konsekvenserne kan være langvarige og fattigdom rammer især børn hårdt. Børnefattigdom trækker også spor langt ind i voksenlivet. Ingen børn må vokse op i fattigdom!

Det er nødvendigt med flere gode, sunde, billige boliger. Både til de der har svært ved at passe ind i traditionelle rammer og til de der har brug for en bolig med plads til børn – og til alle andre der imellem.

Mennesker med misbrug skal mødes med rummelighed og respekt i behandlingssystemet. Indsatserne skal være helhedsorienterede og skal sættes i værk, når misbrugeren er motiveret. Derfor er det afgørende, at behandlingsgarantien på de 14 dage overholdes.

Det er særligt udfordrende, når misbrugeren også har en psykiatrisk diagnose – uanset hvad der kom først. Da misbrugsområdet er forankret i kommunerne og psykiatrien er forankret i regionerne, er der brug for et langt bedre samarbejde mellem kommunen og regionen.

Sociale problemer tidligt i livet giver dårlige forudsætninger for voksenlivet. I Enhedslisten kæmper vi for flere helhedsorienterede sociale indsatser. For unge drejer det sig især om bedre overgang fra barn til voksen, adgang til uvildig rådgivning, adgang til billige boliger samt bedre psykiatrisk behandling.

Marginalisering og udsathed hænger ikke kun sammen med social baggrund, men også andre faktorer, såsom ændrede strukturer i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, snævre normalitetsbegreber mv. Vi skal skabe et samfund, hvor der er langt større rummelighed og hvor alle har en plads og en værdi. Det kræver, at vi nedbryder de mange snævre rammer vi lever under nu.

Vi foreslår

 • Der skal være plads til de udsatte i Rebild Kommune
 • Der skal kunne etableres billige og ”skæve” boliger
 • Alle der ønsker det skal tilbydes misbrugsbehandling og lovgivningens behandlingsgaranti skal overholdes
 • Tilbud til udenlandske hjemløse
 • Kommunen skal arbejde for et rummeligt arbejdsmarked med flere socialøkonomiske virksomheder og flere virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar
 • Tilbud målrettet udsatte unge. Eksempelvis inden for misbrug, hjemløshed, dobbeltdiagnoser, samt overgangen fra barn til voksen

LIGESTILLING           

Vi ønsker fokus på bekæmpelse af vold i nære relationer. Hvert år udsættes personer for fysisk partnervold, voldtægter eller voldtægtsforsøg. Derudover udsættes et antal mennesker for psykisk vold, stalking, ikke-fysisk seksuelle krænkelser eller digitale seksuelle krænkelser. Volden rammer primært kvinder, men også LGBTQ+ personer er overrepræsenterede. Vold er ikke kun et ligestillingsproblem. Det er også et socialt- og sundhedsproblem.

Skal vi opnå reel ligestilling mellem kønnene, er vi nødt til at forebygge denne vold. Vold i hjemmet påvirker hele familien. Det gælder også de børn, der måtte være vidne til den.

Vi er bekymret for, hvorvidt kommunen er godt nok rustet til at opdage og håndtere situationer, hvor dette er på spil – og ikke mindst hjælpe de personer, der udsættes for vold af forskellig slags.

Danmark har i 2013 underskrevet Istanbulkonventionen, som er Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet.

Et af de steder, hvor det halter med implementeringen, er ude i kommunerne, hvor der ofte er en tæt kontakt til den voldsramte eller voldstruede borgere og hvor muligheden for at forebygge og sætte ind er størst.

Derfor skal Rebild Kommune gøre sit, for at leve op til konventionen. Medarbejderne skal kunne håndtere sager med mistanke om, at en borger er udsat for vold. Det kræver opkvalificering af socialrådgivere, jobcentermedarbejdere, skolelærere, sundhedsplejersker, pædagoger m. fl. – alle de mennesker som har kontakt til den eller de voldsramte.

Det kræver handleplaner eller politik – så man kan håndtere overgrebssager, forebyggelse og håndtering af vold og seksuel vold i hjemmet, samt forbyggende strategier.

Vi foreslår

 • Istanbulkonventionen implementeres med handleplaner og strategier
 • Uddannelse til personale der kommer i kontakt med voldsramte
 • Rådgivningstilbud
 • Voldsforebyggende indsats målrettet kommunens unge

Mere ligestilling

I Enhedslisten er vi feminister og antiracister. Det betyder, at vi kæmper for, at alle uanset køn, nationalitet, etnicitet, religiøs overbevisning mm. skal have lige muligheder og lige rettigheder.

For os handler feminisme om friheden til at være den man har lyst til at være, og leve det liv man gerne vil, uafhængigt af ens køn. Vi bruger feminisme til at få øje på og bekæmpe de uligheder der findes mellem kønnene.

Enhedslisten ønsker at styrke arbejdet med ligestilling. Det gælder bl.a. lønforskellen mellem kvinder og mænd.

Vi foreslår

 • At der afsættes ressourcer, der arbejder med ligestilling i Rebild Kommune
 • At der etableres et Demokrati- og Ligestillingsudvalg

EN VÆRDIG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

For os handler beskæftigelse om retten til et meningsfuldt arbejde.

Kommunens beskæftigelsespolitiske indsats skal tage udgangspunkt i borgeren før systemet. Det er et samspil mellem borgerens ønsker og forudsætninger og det lokale arbejdsmarkeds behov. Indsatsen må ikke baseres på hvordan kommunen kan spare mest muligt.

Målet for indsatsen er varig selvforsørgelse, er dette ikke muligt, skal borgerne sikres økonomisk tryghed og hjælp til et godt og værdigt liv, hvor arbejde kan være ét af flere tilbud.

Arbejdsløshed er en oplagt mulighed for at blive opkvalificeret eller et brancheskift. Arbejdsløse skal i stort omfang tilbydes uddannelse. Hensyn til refusionssystemet må ikke påvirke beslutninger om tilbud.

Vi er imod tvangsaktiverings-ordninger, som nyttejobs og virksomhedspraktik uden formål eller mulighed for efterfølgende ansættelse. Det ønsker vi stoppet. Vi ønsker i stedet et rummeligt arbejdsmarked, hvor alle ansættes med samme rettigheder.

Vi ønsker at nedbringe arbejdsløsheden ved at udvide den offentlige service – det vil sige ved at skabe nye jobs. Så får vi en bedre kommunal service, arbejdsløse kommer i arbejde og vi minimerer nedslidning og stress for de ansatte.

Vi foreslår

 • At der etableres egentlig kommunal produktion, som kan sælges til Rebild kommune, andre offentlige instanser, virksomheder og private. Det kunne fx være økologisk producerede grønsager
 • Uddannelse og opkvalificering skal være et naturligt redskab i indsatsen over for arbejdsløse og som skal tage udgangspunkt i den arbejdsløses ønsker og kompetencer
 • Øget brug af jobrotation, så nuværende medarbejdere opkvalificeres og ledige får joberfaring
 • Sociale klausuler, der forpligter entreprenører til at ansætte praktikanter/lærlinge og til at overholde overenskomsterne – større kontrol og samarbejde med fagbevægelsen
 • Alle omfattet af kravet om 225 timers arbejde, for at modtage kontanthjælp, skal sikres et reelt tilbud om arbejde mindst dette antal timer
 • Nyttejob skal erstattes af muligheden for at deltage i nyttige aktiviteter i civilsamfundet
 • Arbejdsgivere der misbruger virksomhedspraktik – ved fx at ansætte under 30 %, skal ikke kunne få flere arbejdsløse i aktivering
 • Hvis arbejdsløsheden stiger skal der ansættes flere medarbejdere til området

Ingen skal komme i klemme i jobcentret

Ledighed fører ofte til fattigdom. Med kontanthjælpsloftet og 22 timers kravet har mange borgere fået beskåret deres kontanthjælp eller helt mistet den. Borgere der har ”formue” på 10.000 kr. og derover, eller hvis ægtefælle tjener ”for meget”, kan ikke få kontanthjælp, men forventes at leve af sin formue eller blive forsørget af ægtefælle. Det rammer ikke alene den enkelte borger, men også familien og især børnene. Det har store negative konsekvenser både på kort og lang sigt.

Kontrol og overvågning er desværre et gennemgående element i beskæftigelsespolitikken. Den tilgang skal vendes om. Tillid skal præge forløbene og borgernes egne ønsker og vurdering af situationen skal veje tungt i kommunens afgørelser.

Kommunen skal administrere reglerne i forhold til sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, kontanthjælp og pension, så gunstigt over for borgerne, som lovgivningen giver mulighed for.

Reglerne er svært gennemskuelige for alle, det betyder, at mange rammes af sanktioner, uden helt at forstå hvorfor. Ankestyrelsens tal viser, at der er fejl i ca. halvdelen af de sager, borgerne klager over. Det skal gøres meget bedre!

Vi ønsker et fokus på sagsbehandlernes mængde af sager samt medarbejdernes muligheder for opkvalificering og kompetenceudvikling.

Vi foreslår:

 • Borgerne skal vejledes med henblik på forebyggelse af sanktioner
 • Alle der har været på kontanthjælp i mere end 3 år, skal have deres sager gennemgået, for at finde ud af, hvorvidt de skal på en anden ydelse, eller hvad man kan gøre for at få disse mennesker ud af kontanthjælpssystemet
 • Alle der er ramt af kontanthjælpsloftet eller kravet om 225 timers arbejde, skal have vurderet hvorvidt de reelt hører hjemme på en anden ydelse
 • Alle skal sikres den nødvendige hjælp når de skal registreres og forholde sig til Jobnet
 • Alle der har behov skal skriftligt gøres opmærksom på mulighed for hjælp hos Borgervejlederen
 • Sagsbehandleres mængde af sager skal følge anbefalingerne fra DSR

Syge skal ud af jobcentret

Mennesker, der er syge, har brug for tid, ro, omsorg, rehabilitering og høj sundhedsfaglighed – alt andet end det, jobcentrene er skabt til at tilbyde. Kontanthjælp skal være en midlertidig ydelse – ikke et sted man hænger fast i årevis. Syge hører kort sagt ikke hjemme på jobcentret eller i kontanthjælpssystemet.

Det er i sig selv en stor stressfaktor og en stor belastning at være uden for arbejdsmarkedet. Er man samtidig ramt af sygdom eller andre belastninger ud over ledighed, kan de mange krav fra jobcentret koste den smule overskud man har. Derfor mener vi at jobcentrene fremover skal være lange mere rummelige og tilbyde langt mere støtte end nu.

I Enhedslisten mener vi, at modtagerne af sygedagpenge skal have afklaret deres sager i god tid før de 22 uger. Hvis det ikke nås, skal kommunen anvende den forlængelsesmulighed, der går på, at der fortsat er behov for at afklare arbejdsevnen.

Ressourceforløb er i udgangspunktet et godt redskab, men ressourceforløbsydelsen er alt for lav og forløbene bliver ofte en fattigdomsskabende parkering af meget syge mennesker med et lavt

funktionsniveau, før de evt. vurderes at opfylde betingelserne for at få førtidspension. Ressourceforløb skal kun bruges, når der et reelt udviklingsperspektiv for borgeren.

Uddannelsesrevalidering er et af de mest effektive redskaber til at sikre

borgere, der grundet fysiske eller psykiske udfordringer, er nødt til at skifte fagområde.

Vi foreslår:

 • Syge borgere skal modtage sygedagpenge så længe, det er nødvendigt for den enkelte og kommunen skal udnytte forlængelsesmulighederne så bredt, som loven tillader
 • Borgerne skal inddrages i udviklingen af ressourceforløbet og skal kunne godkende forløbet
 • Et ressourceforløb må i udgangspunktet maksimalt vare to år
 • Hvis kommunen, efter en borger har været to år i systemet, ikke har kunnet udvikle borgerens arbejdsevne, skal borgeren have ret til at kunne vælge mellem revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension
 • Flere borgere skal tilbydes uddannelsesrevalidering målrettet nye fagområder, hvor det kan forventes, at borgeren vil kunne forsørge sig selv på ordinære vilkår
 • Borgere, der ikke kan arbejde mere end syv timer om ugen, skal selv kunne vælge, om de vil på førtidspension eller i fleksjob
 • Borgere med en stationær sygdom behøver ikke først deltage i et ressourceforløb, men kan vælge at ansøge direkte om et fleksjob eller en førtidspension
 • Kun hvis borgeren ønsker det, må kommunen indstille til fleksjob på under fem timer om ugen
 • Lægeerklæringer fra borgernes egen læge og speciallæge må ikke tilsidesættes i vurderingen af arbejdsevnen

Plads til flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet:

Vi mener vi at arbejdsmarkedet bør kunne rumme alle mennesker – uanset etnisk baggrund. Indvandrere og flygtninge er mindst lige så mangfoldige, som indfødte danskere.

Nogle borgere, med anden etnisk baggrund end dansk, har svært ved at tale, læse og skrive dansk og derfor sværere ved at tage uddannelse eller få et fast job. Andre er traumatiserede af hændelser i deres krigsramte hjemland og på flugten til Danmark og dermed reelt ikke i stand til at påtage sig et arbejde. Men nogle har gode uddannelser fra deres hjemlande, der med fordel kan

bruges på det danske arbejdsmarked.

Indvandrere og flygtninge arbejder ofte i ufaglærte job, hvor løn- og arbejdsforhold er dårligere end for andre borgere. Og særligt flygtninge er på en meget lav ydelse, som betyder, at mange også bor i dårlige og midlertidige boliger. Det har store konsekvenser – særligt for børnene.

Vi tror på, at de nye danskere ønsker at være en del af samfundet. At de ønsker arbejde, uddannelse og tryghed, men står over for store problemer. For det danske samfund har en tendens til at vende dem ryggen. De skal ofte sende langt flere ansøgninger før de får et job, end andre, uanset hvor velkvalificerede de er og medierne stempler dem som gruppe på grund af

enkeltstående kriminelle. Og kravene øges – til påklædning, opførsel, religion – så der ikke længere er tale om integration, men om assimilation.

De offentlige arbejdspladser bør gå forrest i kampen mod stigmatisering og diskrimination.

Vi foreslår:

 • Arbejdspladser i Rebild kommune – offentlige som private – skal opfordres til et samarbejde omkring mangfoldighed – både hvad angår etnicitet, køn, handicappede mv
 • Sprogundervisningen skal sikre, at flygtninge og indvandrere får mulighed for at indgå i hele samfundslivet – ikke kun arbejdslivet
 • I forbindelse med praktik skal flygtninge sikres kontakt med mennesker, der snakker dansk i hverdagen og have tilknyttet en mentor på arbejdspladsen
 • Alle på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, på sprogskoler mv. skal have ret til ferie på samme vilkår som alle andre
 • Indvandrere og flygtninge skal tilbydes forløb med en kombination af danskundervisning og faglig opkvalificering i form af kurser og arbejdsaktivering

KULTUR OG FRITIDS – DET DER BINDER OS SAMMEN

Rebild Kommune har et aktivt og mangfoldigt kultur og fritidsliv. Kommunens mange foreninger, naturområder, kulturhuse og haller giver mulighed for et sundt fritidsliv med gode oplevelser.

Vi ønsker vi at alle borgere har fri og lige adgang til kulturelle oplevelser og gode fritidsaktiviteter. Vi ønsker et kultur- og fritidsliv, der medvirker til at binde kommunen sammen, og som medvirker til at give mennesker livsglæde, viden, udfordring, identitet og som fremmer integration af flygtning og indvandrere.

Vi foreslår:

 • Børn og unge skal uanset hvor de bor i kommunen og uanset etnisk baggrund eller forældres økonomi kunne deltage i kultur- og fritidsaktiviteter
 • Flere ressourcer til vedligeholdelse af biblioteker, ungdomshuse, kultur- og forsamlingshuse, museer og idrætsområder
 • Plads til nye aktiviteter i byrummet fx skaterbane eller byhaver
 • Arbejde for at gøre det nemmere for foreninger
 • Styrke indsatsen for frivillige i foreninger og kulturliv
 • At undervisning af flygtninge og indvandrere flyttes tilbage til kommunen

Idræt med inkluderende fællesskaber:

Idræt er en betydningsfuld del af livet for rigtig mange mennesker. idræt er vigtig for sundhed, folkeoplysning, integration og fællesskab med andre mennesker. Fællesskaber er med til at nedbryde fordomme, og kan både inddrage og inkludere.

Vi ønske at alle mennesker skal have mulighed for at deltage i fællesskaberne omkring idræt. Det gælder uanset funktionsnedsættelse eller dårlig økonomi. Sundhedsudgifterne er én af flere grunde til, at vi mener at samfundet bør stille gratis idrætsfaciliteter til rådighed.  Kommunerne er i dag alene forpligtet til at stille faciliteter til rådighed for idrætsforeninger.

Vi arbejder for

 • Bedre forhold til den frivillige og folkelige breddeidræt
 • Grønne områder i vores centerbyer med muligheder for alternative fritidsaktiviteter
 • Forbedre mulighederne for handicappedes deltagelse i inkluderende fællesskaber
 • Etablering af grønne byhaver

NATUR, KLIMA OG MILJØ

Vores vision er en social retfærdig vej til et grønt og bæredygtigt samfund. Vi ønsker, at lokalt at omsætte globale mål til konkrete lokale klimahandlinger. Vi arbejder for at skabe mere vild natur og for at styrke biodiversiteten. Vi arbejder for en aktiv miljøpolitik med særlig indsats for at sikre rent drikkevand i fremtiden samt en affaldshåndtering der fastholdes i kommunalt regi. Mængden af affald skal begrænses, der sorteres og genanvendes langt mere og afbrænding skal reduceres.

Vi ønsker en meget vildere kommune. Natur, klima og miljø skal indtænkes i alle kommuneplaner.

Vi ønsker at give mere plads til plante- og dyrelivet. Vi står i en biodiversitetskrise. Derfor skal der opstilles konkrete mål for udvidelse og højnelse af kvaliteten af naturområderne i kommunen. Skoven er både nytte og natur. Vi ønsker at investere i skovrejsning med hjemmehørende arter, til gavn for insekter og vildt. Vi mener der skal etableres mere skov og mere sammenhængende natur og grønne korridorer.

I Rebild Kommune har vi en ganske særlig natur. Vi har rødlistede dyr og planter. Det forpligter. Vi ønsker at sikre rum til urørt natur og punktfredning af særlige biotoper. Naturen skal have plads tilbage for at sikre arternes overlevelse. Vandets kredsløb skal beskyttes og vandmiljøet skal forbedres, så der bliver mere liv i åer og andre vandløb. Vandløb skal ikke blot være afvanding for landbruget, men behandles som et vigtigt led i genskabelse af vandets økosystem.

Vi foreslår:

 • Udarbejde en konkret biodiversitetspolitik, som skal udvikle strategier og konkrete tiltag for at øge biodiversiteten
 • Øget indsats for bekæmpelse af invasive arter, som truer oprindelig natur
 • Vandmiljø der lever op til målsætningerne i vandrammedirektivet
 • Grønne oaser i hele kommunen med blomster, træer og buske
 • Omlægning af lavbundsjorde til natur

Ø-mærk Rebild kommune:

Omlægning til økologi er en vigtig forudsætning for at skabe en miljømæssigt bæredygtig kommune. Det gælder beskyttelse af vores drikkevand samt andre miljømæssige skader på naturen. Vi vil fortsat være naturens, miljøet og klimaets vagthund!

Vi foreslår:

 • Et styrket samarbejde med landbruget om omlægning til økologisk jordbrug – være med til at sikre rent grundvand, rene søer og vandløb samt styrke biodiversiteten
 • At brugen af økologiske produkter og økologiske fødevarer i dagtilbud, skoler og ældrecentre samt kantiner på kommunale arbejdspladser
 • Grundvandsbeskyttelse økologisk omlægning i BNO
 • At kommunens miljømyndighed bruges mere aktivt
 • Partnerskabsaftaler og projekter for mere vild natur
 • Styrke projektet vild med vilje
 • Ved nye udstykninger krav om fællesarealer

En plan for klimaet – Danmarks mest klimavenlige kommune!

Klimaet er højt på den lokalpolitiske dagsorden. Danskerne ønsker at kommunerne tager lokalt klimalederskab ved at arbejde målrettet på at fremme den grønne omstilling og reducere CO2-aftrykket.

Ændringer i klimaet påvirker vores dagligdag i stigende omfang. Derfor er der brug for lokale klimahandlinger her og nu. Enhedslisten har i Folketinget fremlagt en samlet og fuldt finansieres klimaplan, der anviser vejen til at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 % i 2030.

Vi har travlt, og der er sten på vejen. Derfor er der brug for en hurtig og socialt retfærdig grøn omstilling. Det er muligt at mindske Danmarks klimabelastning tilstrækkeligt, overholde de internationale målsætninger og skabe et samfund, hvor vi ikke udleder mere CO2 end vi optager.

Store ord løser ikke klimakrisen. Der er brug for lokale handlinger og vi har store ambitioner om at skabe en klimavenlig kommune. Vi foreslår, at kommunen indgår i samarbejdet DK2020, hvor vi sammen med andre kommuner får rådgivning og sparring til at udvikle lokale klimahandleplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

Fokus temaer:

 • Grøn omstilling af energien
 • Grøn mobilitet og transport
 • Grøn omstilling i forhold til virksomheder og landbrug
 • Grøn omstilling indenfor byggeri og anlæg
 • Kommunen som virksomhed

Vi arbejder for overordnede kommunale klimaplaner, der støtter målet om 70 % CO2-reduktion i 2030. Konkrete handleplaner med reduktionsmål og opfølgning af målene med højst 2 års mellemrum. Hæve ambitionerne i forhold til det kommunale samarbejde DK2020

Grøn omstilling af energien: Vi arbejder for løbende energirenovering af kommunens egne bygninger. Rådgivning om energirenovering fx samarbejde med virksomheder, boligforeninger og private. Vi ønsker en plan for udfasning af olie og naturgas til fordel for fjernvarme, varmepumper og andre alternative energiformer. Vi arbejder for solceller på kommunale tage, boligforeninger og virksomheder.

Affald, genanvendelse og genbrug: Vi støtter sortering i affaldssektioner herunder affaldssortering i kommunale institutioner. Vi ønsker at understøtte flere deleordninger fx udlån af værktøj. Som del i beskæftigelsespolitikken ønsker vi at understøtte repair-caféer samt ét kommunalt reparationsværksted. Vi ønsker at arbejde med udnyttelse af ressourcer fra spildevandet. Genanvendelse af byggematerialer – cirkulært byggeri.

Grøn mobilitet og transport: Antallet af familier med flere biler er vokset betydeligt de seneste år. Derfor ønsker vi at understøtte muligheden for ordninger med delebiler. Vi ønsker også at understøtte bedre og billigere kollektiv trafik – heri indgår mulighed for landsbybusser og andre fleksible ordninger. Vi ønsker bedre forhold for cyklister og gående, også udenfor centerbyerne.

Vi ønsker en plan for etablering af ladestandere til el-biler. Elbiler skal ind i den kommunale bilpark. Trafiksikring og parkering skal indgå i alle kommune- og lokalplaner.

Kommunen skal have en grøn og bæredygtig indkøbspolitik: Krav til energiforbrug i produktion og drift. Krav til emballage og transport. Krav til genanvendelighed og reparationsmuligheder. Fokus på totaløkonomi ved indkøb. Økologisk og klimavenlig mad i kommunale institutioner. Miljø, social og økonomisk bæredygtighed.

BOSÆTNING

Vi arbejder for en levende og mangfoldig kommune. Gode forhold og glade borgere. Kommunen oplever i disse år en betydelig befolkningstilvækst. Det er for os ikke et mål i sig selv.

Når vi tænker bosætning er vi mere optaget af tilgængelighed og normeringer i dagtilbud, kvalitet i folkeskolen, sundhed og omsorg. Den nødvendige kapacitet og sikre trafikforhold omkring vores institutioner samt klima-, natur- og miljøindsatser end grundskyld og skatteprocent.

Rebild Kommune har ikke ét centrum. De enkelte byer og lokalsamfund spiller hver deres rolle. Derfor skal vi satse på, at forskellige funktioner er decentralt fordelt i kommunen.

Vi ønsker en fornuftig udvikling. Vi skal tage hensyn til det eksisterende og samtidig være åbne for nye og alternative muligheder. Borgernes synspunkter i forbindelse med ændring af lokalplaner skal styrkes og gøres gældende. Det handler om styrke et gensidigt og respektfuldt samarbejde mellem borgerne og  kommunen.

Ved nybyggeri og renovering af boliger og andet byggeri, skal bæredygtigt ressourceforbrug, helhedssyn, livsstil og adfærd medtænkes. Grønne områder skal sikres og der skal sikres grønne oaser i by og boligområder.

For at gøre det attraktivt at bo i vores landsbyer og åbent land, er det vigtigt at indtænke betjening med offentlig transport

Enhedslisten foreslår:

 • At investeringer i velfærd skal være et bærende element i bosætningsstrategien
 • At der i forbindelse med udstykninger indtænkes bofællesskaber og energineutralt byggeri
 • Flere almene boliger med varierede boligtyper og størrelser
 • Dokumentation for bæredygtigt byggeri i alle nye boligformer
 • Byggeri og anlægsopgaver skal scannes i forhold til FN´s 17 Verdensmål
 • At borgernes indflydelse lokalplaner styrkes
 • Styrke almene boliger både i centerbyer og opland
 • Mulighed for Tiny-houses til mennesker med små materielle behov og med behov for højt til loftet
 • Tilskud til delebilsordninger til større nye boligområder de første 2 år efter indflytning
 • At der i forbindelse med byudvikling tages hensyn til bevaring af bygninger og pladser
 • Fællesskabet mellem mennesker skal styrkes med krav om fælleshuse i alle større nybyggerier

TRAFIK

Transport er en af de allerstørste bidragsydere til udledning af CO2. Overordnet arbejder vi for afgiftsfrihed på elbiler samt bedre og billigere kollektiv trafik, ikke mindst i landområder. Kort sagt, det skal gøres lettere at komme omkring på en klimavenlig måde.

Vi arbejder for:

 • Flere grønne biler og delebiler
 • Bedre og billigere alternativer til biler
 • Mulighed for at komme rundt i hele kommunen

Det skal være en oplevelse at være cyklist i Rebild Kommune. Faktisk har vi en ambition, om at gøre kommunen til Danmarks førende cykelkommune.

Vores cykelstier skal være velholdte og sikre at færdes på året rundt. Vi skal være plads til vilde og blomstrende vejkanter, hvor man kan nyde årstidens blomster samt god belysning, så man trygt kan tage cyklen – også når det er mørkt.

Vi arbejder for:

 • Trafiksikkerhed med bedre forhold for cyklister og gående i det offentlige rum og i særdeleshed omkring institutioner
 • Ny cykelstistrækning hvert år på budgettet
 • Infrastruktur skal udbygges med størst mulige miljøhensyn og med adskillelse af tung og blød trafik

KOMMUNENS ØKONOMI

Vi har en klar holdning til hvordan vores velfærd skal finansieres og hvordan vores fælles penge bør prioriteres. Vi arbejder for solidariske løsninger. Det betyder, at de højeste indkomster, skal yde forholdsvis mest til fællesskabet.

Vi ønsker ikke automatisk at hæve indkomstskatten for at finansiere velfærden. Vi dog at skatten burdes rulles tilbage til det der blev vedtaget i forbindelse med budgetaftalen i 2016. Problemet med kommunale skattestigninger er, at de rammer de laveste indkomster lige så hårdt, som de højeste indtægter. Det er ikke fair. Vi ønsker som udgangspunkt solidariske løsninger, hvor de tungeste skuldre bærer de tungeste byrder, hvis kommunens økonomi skal udvides.

Vi ønsker ikke at hæve eller indføre brugerbetaling. Det rammer socialt skævt og fritager økonomisk svage borger i at deltage i fællesskaber. Vi så meget hellere at det var muligt at regulere grundskyld og indføre dækningsafgift. På den måde ville dem med de højeste indkomster og dyreste ejerboliger komme til at betale mest. Desværre har Socialdemokratiet sammen med de borgerlige partier i Folketinget sørget for et forbud mod at hæve eller indføre disse muligheder for indtægt.

Derfor kræver kommunernes indtægt landspolitiske løsninger. Vi arbejder for, at kommunerne kommer ud af Finansministeriets økonomiske spændetrøje – til gavn for de svageste grupper.

Vi arbejder for:

 • Fjerne unødig kontrol og bureaukrati
 • Reducere den generelle og brede erhvervsstøtte
 • Prestigeprojekter droppes eller udskydes
 • Opgør med nedskærings-ideologien
 • En erhvervspolitik der fremmer bæredygtighed og samfundsansvar
 • At privatisering stoppes og så vidt muligt trækkes tilbage til kommunen
 • Lovpligtige udliciteringer eller udbud gennemføres – og skal ske med specifikke minimumskrav

ERHVERV

Vi arbejder for en erhvervspolitik, der fremmer bæredygtighed og samfundsansvar. Vi ønsker at indrette erhvervsstøtte, skatter, afgifter og kommunens indkøbspolitik på en måde, der tilskynder virksomheder til en samfundsansvarlig adfærd. En adfærd der sikrer gode og trygge jobs, som tager hensyn til klima, miljø og natur, som fremmer demokrati og medarbejderindflydelse, samt bidrager ti et rummeligt arbejdsmarked.

Vores fælles penge skal bruges socialt ansvarligt. Vi skal ikke sende skattekroner i skattely, investere dem i aktier i sort energi eller placere dem i hænderne på banker der forbindes med hvidvask eller svindel.

Vi ønsker at tilgodese små virksomheder, freelancere og selvstændige erhvervsdrivende. Små virksomheder skal tilgodeses ved udbud af opgaver, ved at opdele kontrakter i mindre bidder, så mindre lokale håndværksmestre kan byde på opgaver kommunen skal have udført. Det kan være både i forhold til nybyggeri og renovering.

Vi arbejder for:

 • At skærpe kravene i kommunens indkøbs- og udbudspolitik, så virksomheder får forrang, hvis de tager socialt ansvar og har en bæredygtig adfærd
 • Arbejdsklausuler, sociale klausuler og kædeansvar skal styrkes
 • Erhvervsstøtte skal prioritere grønne iværksættere, demokratiske og socioøkonomiske virksomheder og virksomheder der tager socialt ansvar
 • Udbud på entreprenøropgaver skal kunne opdeles i mindre kontrakter

KOMMUNEN SOM ARBEJDSPLADS

Rebild kommune er kommunens største arbejdsplads. Det er vores vigtigste aktiv og helt afgørende for, hvordan vi lykkes med at løse kommunens mange forskellige opgaver. Det er de ansatte der dagligt er med til at sikre kommunens sammenhængskraft. Det er medarbejdernes faglige kompetencer, trivsel og arbejdsmiljø, der er garantien for god opgaveløsning.

Vi ønsker at udvide demokratiet og skabe bedre vilkår for medarbejderne. Medarbejderne skal have større indflydelse på deres hverdag. Vi skal sikre et velfungerende samspil mellem ansatte, bestyrelser og råd og dem der bruger institutioner, skoler, bofællesskaber, ældrecentre – det være sig børn eller voksne. Samtidig skal kommunen sikre borgernes retssikkerhed.

Vi arbejder for:

 • Alle medarbejdere skal have muligheder for kompetenceudvikling
 • Forsøg med 30 timers arbejdsuge med fuld løn- og personalekompensation
 • Sagsmængder for sagsbehandlere der følger anbefalinger fra Dansk Socialrådgiverforening
 • Flere forsøg med selvstyrende grupper, hvor medarbejderne selv styrer organiseringen
 • Sikre medarbejdernes ytringsfrihed – ny whistleblower ordning
 • Etiske retningslinjer i forvaltningens arbejde
 • Styrke arbejdsmiljø og trivsel
 • Forbedre rammerne for ligestilling
 • Forebygge udbrændthed og sikre rammer for supervision
 • Skabe rammer for arbejde på tværs af forvaltningerne

FLYGTNINGE OG INTEGRATION

Krig, ekstrem ulighed og fremover også miljøkatastrofer har altid og vil også i fremtiden sende millioner af mennesker på flugt. At flygte er en kæmpe beslutninger. Det er vigtigt at huske, at mennesker ikke flygter til Danmark, men flygter fra krig, uretfærdighed og fattigdom.

Internationale konventioner er under voldsomt pres, ikke mindst i forbindelse med internationale kriser.

Danmark og dermed også vores kommune skal blive meget bedre til at møde behovet for integration. Der vil til stadighed komme nye borgere, der ønsker at slå sig ned i Danmark og skabe en tilværelse her.

Vi arbejder for:

 • At der afsættes de nødvendige ressourcer til flygtningearbejdet, så flygtninge kan blive en del af vort samfund og indrette sig med en meningsfuld tilværelse til gavn for den enkelte og kommunen
 • At kommunen udarbejder en plan så vi er parat til at modtage nye flygtninge ved behov
 • Modersmålsundervisning, undervisningsforløb i det danske samfund, tekniske undervisning tilegnet erhvervsuddannelser. Undervisningen foregår i kommunalt regi
 • Samarbejde med erhvervslivet, så der skabes plads på arbejdsmarkedet, så de nye naboer lærer arbejdsmarkedet at kende